Private investorer kan opnå skattefradrag på investeringer i målselskaber

Lovforslaget L 101 gav fra 1. januar 2019 private investorer mulighed for at opnå skattefradrag ved investering i små eller mellemstore virksomheder, der befinder sig i en opstarts- eller vækstfase.

I 2019 trådte en ny lovgivning i kraft, som giver private investorer et større incitament til at investere i unoterede vækstvirksomheder. Til trods for at lovgivningen er trådt i kræft for at fremme det danske erhvervsliv, er den på to år kun blevet effektiviseret 10 gange bl.a. i forbindelse med investering i satellitvirksomheden Sternula. Der er desuden en række betingelser, der skal være opfyldt, før at man som privatinvestor kan drage fordel af denne lovgivning. I dette blogindlæg beskriver vi hovedelementer af lovgivningen fra 2019.

Investorfradrag ved direkte investering i målselskaber

Lovforslaget giver personer, som er fuldt skattepligtige til Danmark, skattefradrag for investeringer i målselskaber for op til 400.000 kr. i hvert af indkomstårene 2019-2022 og op til 800.000 kr. i indkomståret 2023 og frem.

Beløbet, som kan fradrages, beregnes som anskaffelsessummen for aktierne ganget med 0,59. Beløbet fradrages som et ligningsmæssigt fradrag, som i en gennemsnitskommune har en skatteværdi på 25,6 pct., og fradragsværdien af investorfradraget er dermed ca. 15 pct. i en gennemsnitskommune (25,6 pct. x 0,59). Ved en investering på 400.000 kr. i et målselskab er skatteværdien af investorfradraget ca. 60.000 kr., og investors udgift efter skat er dermed 340.000 kr.

For at opnå fradraget kræves det, at du investerer personligt. Investeringer som sker gennem holdingselskaber, kvalificeres ikke

Målselskabet skal opfylde følgende betingelser:

 • Selskabet er hjemmehørende i Danmark, EU/EØS, Færøerne, Grønland eller i en stat, som har indgået en aftale med udveksling af skatteoplysninger med Danmark mv., og er fuldt skattepligtig til Danmark eller har fast driftssted her.
 • Selskabet skal som udgangspunkt være i en opstartsfase eller vækstfase:
  • Ved en opstartsfase forstås, at selskabet har været aktivt på et marked i mindre end syv år efter sit første kommercielle salg. Der gælder særlige værnsregler for selskaber, som har været modtagende selskaber i skattefri omstruktureringer efter fusionsskatteloven, eller som direkte eller indirekte ejer eller har aktuelle planer om at eje mindst 25 pct. af aktiekapitalen mv. i datterselskaber.
  • Ved en vækstfase forstås, at selskabet har brug for et første kapitalindskud, som svarer til mindst halvdelen af den gennemsnitlige årsomsætning i de foregående fem år, beregnet på grundlag af en forretningsplan, der er udarbejdet med henblik på at trænge ind på et nyt produktmarked eller geografisk marked.
 • Selskabets virksomhed i overvejende grad ikke består i passiv kapitalanbringelse i kontanter, værdipapirer og fast ejendom mv. (pengetanksvirksomhed som defineret i aktieavancebeskatningslovens § 34). Det er dog muligt at foretage investeringer i målselskaber via holdingselskaber.
 • Selskabet beskæftiger under 250 personer opgjort efter særlige regler og har en årlig omsætning på højst EUR 50 mio. eller en balance på højst EUR 43 mio.
 • Selskabets aktier må ikke være optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet.
 • Selskabet i de seneste tre år ikke har foretaget udlodninger, opkøbt egne aktier eller modtaget visse koncerntilskud, der samlet overstiger det regnskabsmæssige resultat for de seneste tre år.

Tab eller gevinst

Når tiden er inde til at lave exit eller overdrage aktiverne i selskabet, vil man som privatinvestor blive beskattet af gevinsten eller modtage fradrag for tabet. Dette sker via en 27/42% løsning afhængig af størrelsen. Har du således investeret 400.000 kr. af din risikovillige kapital i en unoterede vækstvirksomhed, og selskabet går konkurs, vil man som investor opnå både investorfradrag (ca. 60.000kr) og skattefradrag for tabet. I dette tilfælde vil tabet ved salg på 400.000 kr. udløse en negativ skat på 151.800 kr., som kan modregnes i anden skat. Samlet set vil den private investorer således få 53% dækket af skat, svarende til 211.800 kr. i dette regnestykke.

Genbeskatning

Som udgangspunkt opkræves der ikke genbeskatning, når kapitalandelene sælges, medmindre at kapitalandelene bliver solgt eller overdraget inden for tre år efter anskaffelsen. Denne tre-års-regel træder dog ikke i kræft, hvis salgssummen inklusiv det udbetalte udbytter ikke overstiger 50% af den oprindelige investering. Yderligere i tilfælde af at selskabet bliver et pengetanksselskab, vil man blive genbeskattet ved salg af sine aktiver i virksomheden. 

Følgende betingelser skal være opfyldt før man kan benytte sig af fradraget

 • Investeringen sker i et unoteret vækstvirksomhed, som befinder sig i opstarts- eller vækstfasen.
 • Investeringen må ikke ske via selskabsinvesteringer
 • Virksomheden har under 250 personer ansatte og en årlig omsætning på højst 50 mio. euro eller en samlet årlig balance på højst 43 mio. euro.
 • Investoren må ikke være medejer i forvejen eller have overdraget aktiver til selskabet.
 • Revisor skal forud for investeringen afgive en erklæring om, at selskabet opfylder betingelserne for investorfradraget.
 • Den private investor skal give meddelelse til selskabet om, at denne løsning bruges, hvorefter selskabet har til opgave at indberette til SKAT.
 • Selskabet må ikke være et pengetankselskab.
 • Selskabet er ikke kriseramt.
 • Selskabet har ikke undladt at tilbagebetale EU-ulovlig støtte.

Pressehenvendelser

Kim Jessica Axholt, CMO

Mikkel Fruergaard, CEO

Find ud af, om CVX er et match for din virksomhed

Du skal blot udfylde nedenstående felter, og så tager vi kontakt hurtigst muligt ift. den kommende proces.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål?

Så er du velkommen til at kontakte Investment Manager, Sara Nahon, på sn@cvx.vc.